ABSTRAK

PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, DAN SHODAQAH UNTUK KEMASLAHATAN PENDIDIKAN DI LAZISNU KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020

Oleh:

Muh. Fajrul Falah

19913044

Islam tidak hanya membahas tentang hubungan hamba-Nya dengan Tuhannya. Amaliyah ibadah zakat, infak, dan shodaqah (ZIS) adalah salah satu bentuk Islam mengajarkan pemeluknya untuk senantiasa bersolidaritas. Intisari dari ibadah tersebut sangatlah kompleks. Setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya sebagai wujud penghambaan kepada Tuhannya serta ujian keikhlasan atas harta yang dimilikinya. Oleh karenanya, faedah dari berzakat, berinfak, dan bershodaqah ada 2 macam, yaitu: Tazkiyatun Nafs (pembersihan jiwa) dan Tazkiyatul Mal (pembersihan harta)

Seiring berkembangnya zaman, pola pendayagunaan ZIS pun turut mempengaruhi sistem manajemennya, dengan harapan mampu  memberikan hasil yang lebih efektif dan efisien. Seperti halnya pendayagunaan dana ZIS untuk kemaslahatan pendidikan, yang belakangan ini banyak ulama-ulama kontemporer membahasnya. Dan LAZISNU di kecamatan Pare kabupaten Kediri ini adalah wujud dari lembaga yang memiliki program terhadap pendidikan.

Kata kunci : Pendayagunaan, ZIS, dan Pendidikan